Tìm kiếm tin tức
HƯỚNG DẪN BỔ SUNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH BẦU CHỌN ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI CẤP HUYỆN, CẤP TỈNH ĐỂ PHÙ HỢP TÌNH HÌNH THỰC TẾ TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Ngày cập nhật 10/04/2024

Căn cứ Công văn số 1302/UBDT-DTTS ngày 27/7/2023 của Uỷ ban Dân tộc về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024. Ngày 29/02/2024, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 105/BCĐ-TTr&TT ngày 29/02/2024 về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị liên tịch bầu chọn đại biểu dự Đại hội cấp huyện, cấp tỉnh.

 

Ngày 10/4/2024, UBND xã Hương Hữu, huyện Nam Đông tổ chức Hội nghị liên tịch điểm, qua theo dõi diễn biến Hội nghị, BCĐ Đại hội cấp tỉnh phát hiện có một số nội dung cần được bổ sung, hướng dẫn làm rõ để Hội nghị liên tịch tại các cơ quan, đơn vị được tổ chức hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn.

Với tinh thần trách nhiệm cao, cùng ngày 10/4/2024, BCĐ Đại hội cấp tỉnh đã kịp thời, khẩn trương hành Công văn 196/CV-BCĐ về việc hướng dẫn bổ sung tổ chức Hội nghị liên tịch bầu chọn đại biểu tham dự Đại hội cấp huyện, cấp tỉnh cụ thể như sau:

1. Về nội dung quán triệt các văn bản cấp trên: Đại diện Cấp uỷ có thể lồng ghép việc quán triệt Công văn số 1302/UBDT-DTTS ngày 27/7/2023 của Uỷ ban Dân tộc về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024 vào Bài phát biểu khai mạc Hội nghị; tuy nhiên, cần nhấn mạnh và làm rõ  nguyên tắc, cơ cấu, tiêu chí chọn cử đại biểu tham dự Đại hội và khen thưởng tại Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh, cấp huyện để các thành viên tham dự Hội nghị liên tịch nắm bắt, tham gia ý kiến và biểu quyết.

2. Về thành phần tham dự Hội nghị: Địa phương có thể mời thêm thành phần tham dự hội nghị (đối với Hội nghị liên tịch điểm); tuy nhiên, chỉ những thành phần đại biểu dự Hội nghị theo mục II Công văn số 105/BCĐ-TTr&TTr mới được tham gia biểu quyết về danh sách đại biểu tham dự Đại hội và đại biểu đề xuất khen thưởng.

3. Về chủ trì Hội nghị: Trên cơ sở hướng dẫn tại Công văn số 105/BCĐ-TTr&TTr, Chủ tịch UBND cấp xã là người chủ trì; tuy nhiên, tuỳ thuộc vào tình hình thực tế tại địa phương, có thể bổ sung thêm thành phần đồng chủ trì (đại diện cấp uỷ, HĐND, UBMTTQ) phù hợp.

4. Về nội dung biểu quyết: Hội nghị chỉ biểu quyết danh sách đại biểu tham dự Đại hội và đại biểu đề xuất khen thưởng; không biểu quyết về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu (vì những nội dung này do Ban chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh, cấp huyện quyết định).

5. Việc ghi chép biên bản Hội nghị: Cần ghi rõ thành phần tham dự: Họ tên, chức vụ của từng thành phần cụ thể, không ghi chung chung là: thành phần tham dự thực hiện theo Công văn số 105/BCĐ-TTr&TTr./.

 

 

Hồ Thị Tùy (St)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.495.487
Lượt truy cập hiện tại 519