Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 05/5/2024, UBND huyện Nam Đông ban hành Quyết định số 571/QĐ-UBND công nhận người có uy tín trong đồng bào...
Ngày 29/3/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 1303/BLĐTBXH-VBĐG về việc...
Ngày 13 tháng 3 năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số...
Ngày 15/3/2024 , Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư số 01/2024/TT-UBDT Quy định chi tiết thi hành một số điều...
Ngày 29/3/2024, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 45/KH-BDT, thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày...
Ngày 01/3/2024, Trưởng ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-BDT Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội...
Ngày 27 tháng 02 năm 2024, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 33/KH-BDT về triển khai thực hiện học...
Ngày 07/2/2024, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân,...
Thực hiện Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 15/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác quản lý thi hành...
Ngày 09 tháng 01 năm 2024, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ban hành Chương trình số 70-CTr/TU, trọng tâm về công tác...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.487.449
Lượt truy cập hiện tại 2.690