Tìm kiếm tin tức
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2018 - 2025” NĂM 2018
Ngày cập nhật 19/10/2018

Ngày 12/7/2018 Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 420/QĐ-UBDT phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” năm 2018 của Ủy ban Dân tộc. (Chi tiết ở fiel đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.495.487
Lượt truy cập hiện tại 383