Tìm kiếm tin tức
Chiến lược, định hướng phát triển
Ngày 24/02/2022, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 85/QĐ-UBDT về Phê duyệt Chiến lươc phát triển gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030, giai đoạn I từ 2022-2025. Chi tiết tại các file đính kèm:
Ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP về ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 Chi tiết tại file đình kèm:
Ngày 25/02/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 277/QĐ-TTg về việc ban hành Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Chi tiết tại file đình kèm:
Ngày 14/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Theo đó: - Phạm vi của Chương trình: Trên địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; trong đó, ưu tiên nguồn lực của Chương trình đầu tư cho các địa bàn đặc biệt khó khăn (ĐBKK), (xã ĐBKK, thôn ĐBKK), xã an toàn khu (ATK) thuộc vùng đồng bào DTTS&MN  - Đối tượng của Chương trình: + Xã, thôn vùng đồng bào DTTS&MN; + Hộ gia đình, cá nhân người DTTS; + Hộ gia đình, cá nhân người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sinh sống ở xã, thôn ĐBKK; + Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các tổ chức kinh tế hoạt động ở các địa bàn các xã, thôn ĐBKK. - Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến hết năm 2025. Bao gồm 10 dự án thành phần của Chương trình. Chi tiết tại file đính kèm:  
Ngày 16/9/2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 612/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 71 thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Chia theo khu vực: Có 66 thôn thuộc các xã khu vực III; 02 thôn thuộc các xã khu vực II; 02 thôn thuộc các xã khu vực I; 01 thôn thuộc xã có thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Quyết định số 612/QĐ-UBDT có hiệu lực từ ngày 16/9/2021 và thay thế Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Chi tiết tại file đính kèm:  
Ngày 18/6/2021, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 433/QĐ-UBDT về Phê duyệt danh sách Thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó: Phê duyệt danh sách 2.027 Thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, tỉnh Thừa Thiên Huế có 5 thôn. Gồm: (Trang 83 của Quyết định). - Thôn A Xáp; Thôn A Đên xã Hồng Thượng, huyện A Lưới; - Thôn Bồ Hòn xã Bình Thành; Thôn 5 xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà; - Bản Phúc Lộc xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc. Theo văn bản đính kèm:
Ngày 04/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg về Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2026.

Ngày 31/12/2020, Thủ  tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 39/2020/-TTg về Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó:

- Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025.

- Đối tượng áp dụng:

1. Các dân tộc thiểu số sinh sống ổn định thành cộng đồng trên địa bàn các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 3 của Quyết định này.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021.

Chi tiết tại file đính kèm: 

 

Ngày 12/11/2020, Thủ  tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg Về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó:

- Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

- Đối tượng áp dụng:

1. Các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) có tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân sinh sống ổn định thành cộng đồng từ 15% trở lên.

2. Các thôn, bản, làng, phum, sóc, xóm, ấp, khu dân cư, tổ dân phố và tương đương (sau đây gọi chung là thôn) có tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân sinh sống ổn định thành cộng đồng từ 15% trở lên.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2020; thay thế Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.

Chi tiết tại file đính kèm: 

 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15 tháng 09 năm 2020 về Ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, bao gồm danh mục Tổng kết các chương trình Mục tiêu Quốc gia, Chương trình mục tiêu đang thực hiện (Phụ lục I) và 11 danh mục nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội. Trong đó, có 6 danh mục do Ủy ban Dân tộc chủ trì.  (Phụ lục II). Chi tiết tại file đính kèm:
Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 120/2020/NQ-QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 về Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.  Chi tiết tại file đính kèm.
Ngày 21 tháng 8 năm 2020 Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định 460/QĐ-UBDT về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Thông tin chi tiết tại file đính kèm.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.495.487
Lượt truy cập hiện tại 969