Tìm kiếm tin tức
Chiến lược, định hướng phát triển
Ngày 18/6/2021, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 433/QĐ-UBDT về Phê duyệt danh sách Thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó: Phê duyệt danh sách 2.027 Thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, tỉnh Thừa Thiên Huế có 5 thôn. Gồm: (Trang 83 của Quyết định). - Thôn A Xáp; Thôn A Đên xã Hồng Thượng, huyện A Lưới; - Thôn Bồ Hòn xã Bình Thành; Thôn 5 xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà; - Bản Phúc Lộc xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc. Theo văn bản đính kèm:
Ngày 04/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg về Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2026.

Ngày 31/12/2020, Thủ  tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 39/2020/-TTg về Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó:

- Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025.

- Đối tượng áp dụng:

1. Các dân tộc thiểu số sinh sống ổn định thành cộng đồng trên địa bàn các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 3 của Quyết định này.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021.

Chi tiết tại file đính kèm: 

 

Ngày 12/11/2020, Thủ  tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg Về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó:

- Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

- Đối tượng áp dụng:

1. Các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) có tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân sinh sống ổn định thành cộng đồng từ 15% trở lên.

2. Các thôn, bản, làng, phum, sóc, xóm, ấp, khu dân cư, tổ dân phố và tương đương (sau đây gọi chung là thôn) có tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân sinh sống ổn định thành cộng đồng từ 15% trở lên.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2020; thay thế Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.

Chi tiết tại file đính kèm: 

 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15 tháng 09 năm 2020 về Ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, bao gồm danh mục Tổng kết các chương trình Mục tiêu Quốc gia, Chương trình mục tiêu đang thực hiện (Phụ lục I) và 11 danh mục nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội. Trong đó, có 6 danh mục do Ủy ban Dân tộc chủ trì.  (Phụ lục II). Chi tiết tại file đính kèm:
Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 120/2020/NQ-QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 về Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.  Chi tiết tại file đính kèm.
Ngày 21 tháng 8 năm 2020 Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định 460/QĐ-UBDT về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Thông tin chi tiết tại file đính kèm.
Ngày 15/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Chi tiết tại file đính kèm:
Ngày 26/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND về Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2019 – 2025”. 
Ngày 12/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 414/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025". 
Ngày 15/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg Ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.
Ngày 21/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 219/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo. Theo đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là mục tiêu chung của Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.408.292
Lượt truy cập hiện tại 934