Tìm kiếm tin tức
Cải cách Hành chính >> Văn bản lĩnh vực CCHC
Ngày  23 tháng 11 năm 2018 Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2018/TT-VPCP  hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Thông tin chi tiết ở file đính kèm./.
Ngày 17 tháng 11 năm 2017, Ban Dân tộc đã ban hành báo cáo số 105/BC-BDT về tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017. Nội dung văn bản ở file đính kèm.
Ngày 23 tháng 11 năm 2017, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 106/BC-BDT về công tác cải cách hành chính năm 2017. Nội dung văn bản ở file đính kèm.
Ngày 5 tháng 9 năm 2017, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 76/BC-BDT về công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017. Nội dung văn bản ở file đính kèm.
Ngày 5 tháng 3 năm 2017, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 18/BC-BDT về công tác cải cách hành chính quý I năm 2017. Nội dung văn bản ở file đính kèm.
Ngày 24 tháng 5 năm 2017, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 39/BC-BDT về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017, nội dung văn bản ở file đính kèm.
Ngày 16 tháng 5 năm 2017, Ban Dân tộc đã ban hành báo cáo tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2017, nội dung văn bản ở file đính kèm
Ngày 10 tháng 4 năm 2017, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn cải cách hành chính năm 2017 của Ban Dân tộc, nội dung văn bản ở file đính kèm.
Ngày 10 tháng 4 năm 2017, Ban Dân tộc đã ban hành Hướng dẫn và phân công thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017, nội dung văn bản ở file đính kèm.
Ngày 10 tháng 4 năm 2017, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-BDT về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017, nội dung văn bản ở file đính kèm.
Ngày 30 tháng 3 năm 2017, Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cải cách hành chính giữa các bộ phận và phòng chuyên môn, nội dung Quy chế ở file đính kèm.
Ngày 07 tháng 2 năm 2017, Ban Dân tộc đã ban hành báo cáo số 06/BC-BDT về tình hình kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 (lần 2), nội dung văn bản ở file đính kèm.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.392.495
Lượt truy cập hiện tại 136