Tìm kiếm tin tức
Cải cách Hành chính
Ngày 03 tháng 6 năm 2020, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 51/BC-BDT về công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm năm 2020 của Ban Dân tộc. Nội dung ở file đính kèm: 
Ngày 19 tháng 6 năm 2020, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 54/BC-BDT về Tình hình thực hiện kiểm soát TTHC quý II năm 2020 của Ban Dân tộc. Nội dung ở file đính kèm: 
Ngày 11 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1150/QĐ-UBND về Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. Theo đó, Ban Dân tộc có 02 danh mục Dịch vụ công mức độ 3. (Phụ lục - Mục XVII, trang 50). Nội dung ở file đính kèm: 
Ngày 17 tháng 3 năm 2020, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 16/BC-BDT về Tình hình thực hiện kiểm soát TTHC quý I năm 2020 của Ban Dân tộc. Nội dung ở file đính kèm: 
Ngày 05 tháng 3 năm 2020, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 13/BC-BDT về công tác Cải cách hành chính quý I năm 2020 của Ban Dân tộc. Nội dung ở file đính kèm: 
Ngày 15 tháng 01 năm 2020, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-BDT về tuyên truyền, tập huấn cải cách hành chính năm 2020. Nội dung ở file đính kèm: 
Ngày 09 tháng 01 năm 2020, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-BDT về kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020. Chi tiết tại file đính kèm
Ngày 30 tháng 12 năm 2019, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-BDT về cải cách hành chính năm 2020. Chi tiết tại file đình kèm:
Ngày 20 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 496/QĐ-UBND Ban hành Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cấp tỉnh thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. Theo đó, Ban Dân tộc có 02 TTHC mức độ 3 (danh mục, XVII, trang 51)
Ngày 22 tháng 11 năm 2019, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 97/BC-BDT về công tác Cải cách hành chính năm 2019 của Ban Dân tộc.
Ngày 18 tháng 9 năm 2019, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 79/BC-BDT về Tình hình thực hiện kiểm soát TTHC quý III năm 2019 của Ban Dân tộc.
Ngày 05 tháng 9 năm 2019, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 76/BC-BDT về công tác Cải cách hành chính qúy III năm 2019 của Ban Dân tộc.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.387.956
Lượt truy cập hiện tại 90