Tìm kiếm tin tức
Cải cách Hành chính
Ngày 15 tháng 3 năm 2024, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 28/BC-BDT về Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, quý I năm 2024. Nội dung ở file đính kèm:
Ngày 11 tháng 3 năm 2024, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 24/BC-BDT về Công tác Cải cách hành chính quý I năm 2024. Nội dung ở file đính kèm:
Ngày 26/01/2024, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-BDT về Kiểm tra công tác cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng; thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và thực hiện công vụ đối với các bộ phận, phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc năm 2024. Chi tiết tại file đính kèm:
Ngày 08/01/2024, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BDT về Tuyên truyền, tập huấn cải cách hành chính của Ban Dân tộc năm 2024. Chi tiết tại file đính kèm./. 
Ngày 29/12/2023, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-BDT về Cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh của Ban Dân tộc năm 2024. Chi tiết tại file đính kèm./. 
Ngày 11 tháng 12 năm 2023, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 194/BC-BDT về công tác Cải cách hành chính năm 2023. Nội dung ở file đính kèm:
Ngày 18 tháng 9 năm 2023, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 133/BC-BDT về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III năm 2023. Nội dung chi tiết ở file đính kèm: 
Ngày 12 tháng 9 năm 2023, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 129/BC-BDT về công tác Cải cách hành chính quý III năm 2023. Nội dung ở file đính kèm:
Ngày 18 tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1722/QĐ-UBND về ban hành Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, Ban Dân tộc có 02/03 TTHC trực tuyến toàn trình; 01/03 TTHC trực tuyến một phần (tại Phụ lục V, Trang 47). Chi tiết tại file đính kèm:
Ngày 14 tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1637/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, Ban Dân tộc có 03/03 TTHC (Mục XIX, Phụ lục 1, Trang 91) Chi tiết tại file đính kèm:
Ngày 15 tháng 6 năm 2023, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 93/BC-BDT về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II năm 2023. Nội dung chi tiết ở file đính kèm: 
Ngày 12 tháng 6 năm 2023, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 89/BC-BDT về công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023. Nội dung ở file đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.468.998
Lượt truy cập hiện tại 1.855