Tìm kiếm tin tức
CHI BỘ BAN DÂN TỘC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG
Ngày cập nhật 13/04/2017

Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/ĐUK, ngày 24/02/2017 của Đảng Uỷ Khối các cơ quan tỉnh, chiều ngày 11/4/2017, Chi bộ Ban Dân tộc dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Sửu, Bí thư đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương cho toàn thể cán bộ, đảng viên.

Theo sự phân công của Bí thư, lần lượt các đồng chí trong Chi ủy đã phổ biến, quán triệt các văn bản: Quyết định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Trung ương về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Kết luận  số 10-KL/TW,  ngày 26/12/2016 của Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 3 khóa X về  “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”; Hướng dẫn số 02-HD/BĐNTTW, ngày 16/01/2017 của Ban Đối ngoại Trung ương; Kế hoạch số 22-KH/ĐUK, ngày 24/02/2017 của Đảng Uỷ Khối về tổ chức phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương; Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Trung ương về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban BT khóa XI về  “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.Toàn thể cán bộ, đảng viên đã tập trung lắng nghe, tiếp thu nội dung được phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Trung ương.

Sau khi phổ biến, quán triệt, chủ trì Hội nghị đã nhấn mạnh về những việc cần làm trong thời gian tới, cụ thể: Đối với cấp ủy, cần tăng cường công tác lãnh đạo và phối hợp với lãnh đạo Ban động viên toàn thể cán bộ đảng viên công chức viên chức và người lao động thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tùy vị trí việc làm và sự phân công, mỗi cán bộ, công chức đặc biệt cán bộ đảng viên có chức vụ chủ động thực hiện công việc. Với cơ quan Ban Dân tộc, cần làm tốt công tác đối ngoại nhân dân vùng DTTS và MN; đồng thời tuyên truyền vận động người dân tổ chức đám tang, ma chay tiết kiệm; Cần đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, hiện nay ở vùng DTTS chỉ mới có một số xã đạt chuẩn Nông thôn mới như: xã Hương Sơn ở huyện Nam Đông, xã Sơn Thủy ở huyện A Lưới. Đây là những chủ trương đúng đắn, kịp thời của Trung ương. Chủ trì đề nghị 100% cán bộ, đảng viên nghiên cứu các văn bản có liên quan để triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả.

Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương đã kết thúc trong không khí nghiêm túc và sôi nổi./.

 

Phương Ngọc
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.404.628
Lượt truy cập hiện tại 308