Tìm kiếm tin tức
Giải ngân vốn vay tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP cho các hộ nghèo dân tộc thiểu số thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN ở huyện Nam Đông
Ngày cập nhật 22/08/2022

Ngày 19 tháng 8 năm 2022, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội  huyện Nam Đông đã tiến hành giải ngân vốn vay tín dụng ưu đãi hỗ trợ nhà ở cho 04 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số tại 02 xã Thượng Long và Thượng Lộ với số tiền là 160 triệu đồng cùng tham dự có đồng chí Hoàng Minh Tú – Giám đốc, đ/c Hoàng Lê Ngọc Trường – Phó Giám Đốc và cán bộ phụ trách địa bàn

Thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/04/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025; Thông tư số:02/TT- UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc về hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025; Hướng dẫn số: 4912/HD-NHCS ngày 30 tháng 06 năm 2022 của Tổng giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triễn sản xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ; Văn bản số: 8685/UBND-TH ngày 15/08/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh TT – Huế về việc triển  khai thực hiện Nghi định số: 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ.

 UBND huyện Nam Đông chỉ đạo Phòng Dân tộc, Phòng LĐTB&XH Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội  huyện Nam Đông tiến hành kiểm tra, thẩm định, hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục hồ sơ.

UBND huyện ban hành Quyết định số: 907/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2022 Phê duyệt danh sách hộ gia đình đủ điều kiện vay vốn theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ  gồm 51 hộ nghèo dân tộc thiểu số thuộc 6 xã đồng bào DTTS & MN tổng số tiền: 2.040 triệu đồng

Thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng Dân tộc huyện, Phòng LĐTB&XH,  Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách Xã hội huyện Phối hợp với Cấp ủy, chính quyền các xã đồng bào DTTS & MN rà soát đối tượng thụ hưởng , đẩy mạnh công tác tuyên truyền; hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để giải ngân vốn kịp thời đến với hộ nghèo và đối thụ hưởng, thực hiện có hiệu quả Nghị Định 28/2022/NĐ-CP trên địa bàn, góp phần cùng huyện giảm nghèo bền vững và phát triễn kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS & MN, kịp thời hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI GIẢI NGÂN

Nguyễn Thanh NĐ (T)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.459.256
Lượt truy cập hiện tại 123