Tìm kiếm tin tức
Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIII
False 7421Ngày cập nhật 13/12/2021

Sáng ngày 13 tháng 12 năm 2021, Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII) và Quy định của Ban chấp hành Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 

Đồng chí Hồ Xuân Trăng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Chi bộ trực tiếp quán triệt các nội dung của Ban chấp hành Trung ương khoá XIII, các đồng chí trong Ban chấp hành Chi bộ và toàn thể 14/14 đảng viên tham dự đầy đủ.

Nội dung quán triệt gồm: Kết luận 21-KL/ TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", Kế hoạch 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị để thực hiện Kết luận 21-KL/TW, Quy định 37-QĐ/TW ngày 01/11/2021 về những điều đảng viên không được làm.

Những điểm mới trong Kết luận 21-KL/TW được báo cáo viên quán triệt rõ, đó là: (1) Mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. (2) Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, là bước đột phá mới, cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn. (3) Kết hợp hai hòa giữa “xây” và “chống". (4) Yêu cầu cao về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “lợi ích nhóm”, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân.

Kết luận 21 là quyết tâm chính trị cao, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhằm xây dựng Đảng toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng.

Bộ Chính trị cũng đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị để thực hiện Kết luận 21.

Hội nghị đã được quán triệt Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, trong đó, phân tích rõ những điểm mới, Điều mới (Điều 3 và Điều 13), giữ nguyên 19 điều như trước (đưa nội dung của 2 điều vào những điều khác và thêm 2 điều mới), kế thừa cơ bản những nội dung còn phù hợp, bổ sung một số nội dung đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, XIII.

Qua học tập, quán triệt, mỗi cán bộ, đảng viên tự nhìn nhận, soi lại bản thân mình, xây dựng kế hoạch tiếp tục tu dưỡng rèn luyện, nêu cao tinh thần nêu gương, đi đầu, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của cơ quan, bổ sung, lồng ghép nội dung thực hiện Kết luận vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII để Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIII đi vào cuộc sống.

Một số hình ảnh hội nghị:

 

 

 

Phương Ngọc (T)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 17