Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Trưởng ban, Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-BDT về việc ban hành Quy...
Ngày 04/5/2020, Trưởng ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-BDT về kiện toàn Ban Biên tập Trang Thông...
Ngày 5/9/2017, Trưởng ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-BDT để kiện toàn Ban Biên tập website Ban Dân...
Ngày 22/2/2011, Trưởng ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-BDT để kiện toàn Ban Biên tập website.
Dự thảo Hệ thống biểu mẫu thống kê ban hành theo Thông tư 06/2014/TT-UBDT
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.408.292
Lượt truy cập hiện tại 927