Tìm kiếm tin tức
Phổ biến, giáo dục pháp luật
Ngày 25 tháng 12 năm 2023, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW về việc tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 
Ngày 23/4/2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 3967/UBND-TC về việc triển khai Thông tư số 23/2024/TT-BTC ngày 12/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn về quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán. Chi tiết Thông tư tại file đình kèm:
Ngày 29 tháng 02 năm 2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 514/QĐ-UBND về Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế kỳ 2019 - 2023.  
Ngày 26 tháng 01 năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND Quy định chức danh, chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 15 tháng 02 năm 2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 18/05/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chi tiết tại file đính kèm
Ngày 14 tháng 4 năm 2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 21/2023/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2023.  
Thừa Thiên Huế có hai huyện miền núi (Nam Đông, A Lưới) và các huyện, thị xã có đồng bào DTTS (Phú Lộc, Phong Điền, Hương Trà). Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay có 24 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, có 14 xã khu vực III và 71 thôn đặc biệt khó khăn, với nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống, bao gồm: Dân tộc Pa Cô, Dân tộc Tà Ôi, Dân tộc Cơ Tu, Dân tộc Vân Kiều...
Thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục năm 2022. Ban Dân tộc xây dựng 20 câu hỏi đáp pháp luạt liên quan đến Hiến pháp, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hôn nhân và Gia đinh, Luật Bình Đẳng giới
Từ ngày 23-31/5/2022, Ban Dân tộc phối hợp cùng UBND các xã Hương Nguyên, Hồng Kim, Trung Sơn, Hồng Bắc thuộc huyện A Lưới; xã Xuân lộc, huyện Phú Lộc và xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế.
Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua bằng Nghị quyết số 39/46 ngày 10/12/1984 và có hiệu lực từ ngày 26/6/1987) là một trong những điều ước quốc tế đa phương quan trọng về quyền con người của Liên hợp quốc thể hiện ý chí của nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới, mong muốn sớm loại bỏ hành vi đối xử hoặc hình phạt tàn bạo, vô nhân đạo ra khỏi đời sống xã hội.
Ngày 30/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 134/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.    
Ngày 24/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 35/2021/QĐ-TTg về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2021. Chi tiết tại file đính kèm./. 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.487.449
Lượt truy cập hiện tại 2.730