Tìm kiếm tin tức
THÔNG TƯ 55 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2025
False 2365Ngày cập nhật 27/09/2023

Ngày 15 tháng 8 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 55/2023/TT-BTC về quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Chi tiết tại file đình kèm:

Tập tin đính kèm:
Thu Thảo (St)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.459.256
Lượt truy cập hiện tại 243