Tìm kiếm tin tức
Lịch sử hình thành và phát triển của cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương
Ngày cập nhật 05/03/2010

Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế được Thành lập theo Quyết định số 3292/QĐ-UB ngày 22 tháng 9 năm 2004 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

* Ở Trung ương:

Ngày 3/5/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 58 về tổ chức bộ máy Bộ Nội Vụ, trong đó có Nha Dân tộc thiểu số với nhiệm vụ “Xem xét các vấn đề về chính trị và hành chính về các dân tộc thiểu sổ trong nước và thắt chặt tình thân thiện giữa các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam”.

Chiếu theo sắc lệnh số 58 ngày 03/5/1946, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 359/NĐ-CP Thành lập Nha Dân tộc thiểu số, với chức năng, nhiệm vụ “Nghiên cứu  và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến các dân tộc thiểu số trên toàn cõi Việt Nam để củng cố nguyên tắc bình đẳng, sự đoàn kết và tương trợ giữa các dân tộc sống trên đất Việt Nam” là cơ quan tiền thân của Uỷ ban Dân tộc ngày nay. Từ đó lấy ngày 03 tháng 5 hàng năm là ngày truyền thống của cơ quan làm công tác Dân tộc trên cả nước.

Ngày 29/01/1955, Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 03 về việc thành lập tiểu ban dân tộc dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương Đảng, sau này được đổi tên gọi là Ban dân tộc Trung ương. Ngày 6/3/1959 Chủ tịch nước ký ban hành sắc lệnh số 17/SL về việc nâng Ban Dân tộc thành Uỷ ban Dân tộc thuộc Hội đồng Chính phủ. Ngày 29/9/1961 Hội đồng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 113/CP thành lập Uỷ ban Dân tộc. Bước sang thời kỳ đổi mới, Chính phủ ký Nghị định số 11/CP hợp nhất  Ban dân tộc Trung ương Đảng với Văn phòng Miền núi và Dân tộc thuộc Chính phủ gọi tên là Uỷ ban Dân tộc và Miền núi. Ngày 16/5/2003 Chính phủ ban hành Nghị định số 51/NĐ-CP gọi tên là Uỷ ban Dân tộc. Và tên gọi đó tiếp tục cho đến nay.

* Ở tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Năm 1946 - 1954 Thừa Thiên được thành lập bộ máy chính quyền từ xã đến thôn, vùng Dân tộc - Miền núi. Năm 1949 thành lập chi bộ Hồng Tiến đầu tiên tại xã Phong Sơn (nay là xã Hồng Tiến) Thị xã Hương Trà. Tỉnh thành lập ban cán sự miền núi trực thuộc tỉnh uỷ phụ trách công tác dân tộc và miền núi, các xã miền núi vùng dân tộc cũng được thành lập uỷ ban kháng chiến hành chính cấp xã, trong thời kỳ này các hoạt động vùng dân tộc miền núi của tỉnh được triển khai thông qua hệ thống chính quyền cấp huyện, xã, thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Chi bộ. Tỉnh đã phân công cán bộ làm nhiệm vụ địa bàn và trực tiếp với đồng bào các dân tộc là những người đã làm công tác vận động, dân vận vùng dân tộc như anh Hồ Ngọc Mỹ (Cu Nô), anh Hoạch, Nhà Hoài, Ra Đàng, Quỳnh Meo, Ăm Bảo, Cu Tông, Cu Đài, Côn Phơi, Nguyễn Ngọc Dũng, anh Biên, Ngô Đình, anh Đức, Trương Văn Hiếu, Hoàng Chính v.v... Một số cán bộ miền núi cũng đã trưởng thành trong phong trào như anh Ăm Mật, Quỳnh Hư, Quỳnh Hảo, Quỳnh Trên, Cu Đoan, Cu Đung, Cu Đăng, Hồ Tứi, Hồ Kình v.v... Tuy một số đồng chí do sức khoẻ, bệnh tật, do tuổi lớn nay không còn nữa, nhưng tên tuổi và sự nghiệp gắn bó với vùng dân tộc miền núi của các anh mãi mãi được bà con các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa thiên Huế tạc dạ, ghi lòng. 

 - Năm 1954- 1975: Sau hiệp định Giơnevơ, đất nước tạm chia hai miền, Thừa Thiên Huế nằm dưới ách thống trị của đế quốc Mỹ và bọn phản động tay sai, Đảng ta chủ trương cử cán bộ của Thừa Thiên Huế tập kết ra Bắc và con em các dân tộc, miền núi của tỉnh được bí mật đưa ra Bắc để học văn hoá và đạo tạo nguồn cán bộ, lực lượng này được Bác Hồ thường nói “hạt giống đỏ”. Trong thời kỳ này tỉnh chưa thành lập được cơ quan chuyên trách làm công tác dân tộc, công tác Dân vận Dân tộc do Tỉnh uỷ lãnh đạo. Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, tỉnh thành lập cơ quan chuyên trách làm công tác Dân tộc, Miền núi. Từ năm 1975 - 1976: Ban Miền núi Tỉnh uỷ tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ năm 1976 - 1989: Ban Dân tộc- Miền núi Tỉnh uỷ Bình Trị Thiên. Từ năm 1990 - 1993: Ban Dân tộc- Miền núi Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế. Từ năm 1993 - tháng 9 năm 2004: Ban Dân tộc - Miền núi trực thuộc sở Lâm Nghiệp (nay là sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn). Từ tháng 10 năm 2004 đến nay là Ban Dân tộc trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tuy tên gọi có khác nhau, nhưng qua các thời kỳ cách mạng, công tác Dân tộc và Miền núi luôn được Đảng, Nhà nước và Bác Hồ kính yêu của chúng ta thường xuyên quan tâm và coi trọng; được Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp và các địa phương đặc biệt tập trung lãnh chỉ đạo. Nhờ đó, bộ máy chuyên trách làm công tác dân tộc và miền núi  không ngừng được củng cố, tăng cường và ngày càng phát triển cả về chiều sâu lẫn chiều rộng, đã tạo nên bề dày truyền thống lịch sử quý báu của ngành.

Cùng với sự phát triển về tổ chức, đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân tộc và miền núi không ngừng được tăng cường, củng cố và thường xuyên bổ sung ngày một trưởng thành. Các thế hệ làm công tác dân tộc và niền núi của tỉnh luôn vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của nhân dân và của đồng bào các dân tộc giao phó./.

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.495.487
Lượt truy cập hiện tại 430