Tìm kiếm tin tức
Văn bản về lĩnh vực công tác dân tộc
Ngày 26/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND về Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2019 – 2025”. 
Ngày 02/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 834/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019- 2024. Gồm có 134 người có uy tín. Chi tiết tại file đính kèm
Ngày 15/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg Ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.
Ngày 13 tháng 02 năm 2019, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 57/QĐ-UBDT về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc tham mưu, ban hành kỳ 2014 - 2018 (từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2018), bao gồm: 1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc ngưng hiệu lực toàn bộ: 24 văn bản. 2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần hoặc ngưng hiệu lực một phần: 0 văn bản. 3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực: 16 văn bản. 4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới: 07 văn bản. 5. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực: 16 văn bản.
Ngày 27/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 775/QĐ-TTg, Phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020.   Ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1010/QĐ-TTg về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn và thay thế cho Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1010/QĐ-TTg về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn và thay thế cho Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 31 tháng 10 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 2085/QĐ-TTg phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020. 
Ngày 06 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với ngừơi có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, tiêu chí, đối tượng, điều kiện lựa chọn người có uy tín như sau:   
Ngày 13/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1559/QĐ-UBND về Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
Ngày 6/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg về bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.  
Theo đó, có 14 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc diện dược đầu tư Chương trình 135 giai đoạn III.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.357.173
Lượt truy cập hiện tại 91