Tìm kiếm tin tức
Chiến lược, định hướng phát triển
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15 tháng 09 năm 2020 về Ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, bao gồm danh mục Tổng kết các chương trình Mục tiêu Quốc gia, Chương trình mục tiêu đang thực hiện (Phụ lục I) và 11 danh mục nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội. Trong đó, có 6 danh mục do Ủy ban Dân tộc chủ trì.  (Phụ lục II). Chi tiết tại file đính kèm:
Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 120/2020/NQ-QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 về Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.  Chi tiết tại file đính kèm.
Ngày 21 tháng 8 năm 2020 Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định 460/QĐ-UBDT về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Thông tin chi tiết tại file đính kèm.
Ngày 15/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Chi tiết tại file đính kèm:
Ngày 26/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND về Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2019 – 2025”. 
Ngày 12/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 414/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025". 
Ngày 15/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg Ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.
Ngày 21/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 219/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo. Theo đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là mục tiêu chung của Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Ngày 13 tháng 02 năm 2019, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 57/QĐ-UBDT về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc tham mưu, ban hành kỳ 2014 - 2018 (từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2018), bao gồm: 1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc ngưng hiệu lực toàn bộ: 24 văn bản. 2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần hoặc ngưng hiệu lực một phần: 0 văn bản. 3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực: 16 văn bản. 4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới: 07 văn bản. 5. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực: 16 văn bản.
Ngày 09 tháng 01 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-TTg về việc Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 - 2021.
Ngày 27/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 775/QĐ-TTg, Phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020.       Ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1010/QĐ-TTg về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn và thay thế cho Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 12/7/2018 Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 420/QĐ-UBDT phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” năm 2018 của Ủy ban Dân tộc. (Chi tiết ở fiel đính kèm)  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.380.372
Lượt truy cập hiện tại 343