Tìm kiếm tin tức
Cải cách Hành chính
Ngày 22 tháng 11 năm 2019, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 97/BC-BDT về công tác Cải cách hành chính năm 2019 của Ban Dân tộc.
Ngày 18 tháng 9 năm 2019, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 79/BC-BDT về Tình hình thực hiện kiểm soát TTHC quý III năm 2019 của Ban Dân tộc.
Ngày 05 tháng 9 năm 2019, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 76/BC-BDT về công tác Cải cách hành chính qúy III năm 2019 của Ban Dân tộc.
Ngày 19 tháng 6 năm 2019, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 50/BC-BDT về Tình hình thực hiện kiểm soát TTHC quý II năm 2019 của Ban Dân tộc.
Ngày 05 tháng 6 năm 2019, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 43/BC-BDT về công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Dân tộc.
Ngày 19 tháng 3 năm 2019, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 22/BC-BDT về Tình hình thực hiện kiểm soát TTHC quý I năm 2019 của Ban Dân tộc.
Ngày 06 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định 558/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp tỉnh trong lĩnh vực Dân tộc. Bao gồm 02 thủ tục: 1. Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. 2. Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Ngày 04 tháng 3 năm 2019, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 17/BC-BDT về công tác Cải cách hành chính quý I năm 2019 của Ban Dân tộc.
Ngày 03/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Bao gồm: 1. Thủ tục Tiếp công dân. 2. Thủ tục Xử lý đơn thư. 3. Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu. 4. Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai. 5. Thủ tục Giải quyết tố cáo.
Ngày  23 tháng 11 năm 2018 Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2018/TT-VPCP  hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Thông tin chi tiết ở file đính kèm./.
Ngày 23/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2018/TT-VPCP về Hướng dẫn Thi hành một số quy định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Ngày 22 tháng 01 năm 2019, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-BDT về kiểm soát, rà soát, đánh giá Thủ tuch hành chính năm 2019 của Ban Dân tộc.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.357.173
Lượt truy cập hiện tại 88