Tìm kiếm tin tức
THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ CHƯƠNG TRÌNH MTQG PTKT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS&MN GIAI ĐOẠN 2021-2025
Ngày cập nhật 25/10/2023
Đ/c Lê Xuân Hải, Phó trưởng Ban Dân tộc (bên phải)

Thực hiện Quy trình kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Uỷ ban Dân tộc; Kế hoạch số 372/KH-UBND ngày 17/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Dân tộc đã phối hợp với các Sở ban ngành cấp tỉnh tổ chức Đoàn đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn các huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc và thị xã Hương Trà.

Từ ngày 23/10 đến ngày 25/10 Đoàn đã thực hiện đánh giá Chương trình trên địa bàn huyện A Lưới. Tham gia Đoàn có đồng chí Lê Xuân Hải, Phó Trưởng ban Dân tộc - Trưởng đoàn; đại diện các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn hóa và Thể thao, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các Phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc tỉnh.

Mục đích của việc đánh giá thực hiện chương trình nhằm đánh giá công tác quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình; đánh giá kết quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực thực hiện Chương trình; đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu và chi tiêu chủ yếu của Chương trình; đánh giá tác động và hiệu quả đầu tư của Chương trình; những tồn tại hạn chế và các nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và các kiến nghị đề xuất trong quá trình triển khai, thực hiện Chương trình theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua buổi làm việc tại Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới đồng chí Trưởng đoàn đã ghi nhận kết quả triển khai thực hiện trong thời gian qua, trong đó có những mục tiêu, chỉ tiêu vượt so với dự kiến mục tiêu ban đầu như hỗ trợ nhà ở, công tác giảm nghèo trong năm 2022 và năm 2023... Tuy nhiên cũng cần phải đánh giá khách quan, trung thực những mục tiêu, chỉ tiêu còn hạn chế, đặc biệt đánh giá được những nhiệm vụ còn tồn tại, vướng mắt chưa triển khai thực hiện, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các phòng ban chuyên môn cấp huyện để giúp bộ phận thường trực (Phòng Dân tộc huyện) thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp huyện để có báo cáo đánh giá toàn diện bao quát và thực chất, giúp cho công tác báo cáo ở cấp tỉnh theo đúng hướng dẫn của Uỷ ban Dân tộc.

Trong thời gian đến Đoàn sẽ tiếp tục thực hiện chương trình đánh giá giữa kỳ tại các địa bàn còn lại theo kế hoạch đã ban hành. Trên cơ sở đó, Ban Dân tộc tổng hợp và tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định./.

Hồ Văn Ba (T)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.495.487
Lượt truy cập hiện tại 1.273