Tìm kiếm tin tức
ĐỔI MỚI TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA CBCCVC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG BAN DÂN TỘC
False 16204Ngày cập nhật 13/04/2018

Để đánh giá công tác thi đua - khen thưởng ngày càng xác thực, có vị trí, ý nghĩa, là biện pháp để người quản lý đơn vị sử dụng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, chính trị của cơ quan nhằm khuyến khích, động viên các cán bộ công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua lập thành tích trong lao động và công tác, hàng năm Ban Dân tộc luôn rà soát thay đổi các tiêu chí đánh giá xếp loại một cách phù hợp và chính xác.

Thực hiện tốt công tác này, Ban đã bám sát các văn bản của Trung ương và tỉnh, căn cứ vào Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế từ đó rà soát sửa đổi Quy chế thi đua khen thưởng năm 2018 và xây dựng các tiêu chí thi đua, thiết kế bảng chấm điểm cụ thể, chi tiết cho từng vị trí của mỗi cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, nhằm cụ thể hóa các hình thức và tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng áp dụng đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Ban Dân tộc, với mục tiêu đổi mới phương thức đánh giá chất lượng cán bộ theo hướng công khai, dân chủ, công bằng; khuyến khích mọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên các cương vị công tác luôn cố gắng thi đua vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bộ phận tham mưu của Ban căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu cụ thể của từng vị trí công tác để xây dựng các tiêu chí thi đua nhằm tạo nên động lực và chuẩn mực góp phần giúp cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động phấn đấu nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân. Các tiêu chí được xây dựng đảm bảo tính thực tiễn, tính khoa học, tính chính xác, khách quan và công bằng trong công tác đánh giá thi đua. Bên cạnh đó kết quả thi đua sẽ là một căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành công việc, đánh giá xếp loại cán bộ, xét tặng các danh hiệu thi đua trong năm. Công tác đánh giá thi đua được tiến hành vào cuối mỗi quý trong năm.

Qua việc áp dụng các tiêu chí thi đua để đánh giá cán bộ công chức, viên chức và người lao động đã góp phần giúp lãnh đạo cơ quan có thể nắm bắt tổng quát hiệu quả hoàn thành công việc theo từng quý. Tạo cơ sở để có những đánh giá thi đua vào cuối năm, đảm bảo chất lượng tốt nhất. Tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng, công nhận đều được tập thể nhất trí thông qua. Từ đó đảm bảo được vai trò trọng tâm của thủ trưởng cơ quan, tạo được niềm tin của tập thể đối với người đứng đầu. Đặc biệt trong thi đua khen thưởng, quyền lợi và uy tín của các cán bộ công chức, viên chức và người lao động được đảm bảo, giữ được kỉ cương, kỷluật và sự đoàn kết, tin cậy lẫn nhau của tập thể.

Từ những hiệu quả đó, bộ tiêu chí đánh giá đã có những thay đổi bổ sung trong năm 2018. Theo đó, bộ tiêu chí tập trung vào 3 chỉ tiêu là: Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, áp dụng các phần mềm dùng chung và công nghệ tại Ban, tác phong làm việc. Cụ thể, trong chỉ tiêu “Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn” có sự phân tách cụ thể cho 4 đối tượng là: lãnh đạo phòng, chuyên viên, cán bộ làm công tác văn thư, cán bộ thực hiện công tác lái xe. Cán bộ công chức, viên chức và người lao động có thể dễ dàng căn cứ vào bảng chấm điểm theo từng tiêu chí để tự đánh giá. Sau đó bộ phận tham mưu sẽ tổng hợp và kiểm tra lại để xác minh và tổ chức bình xét trước hội đồng thi đua, khen thưởng vào cuối mỗi quý trong năm.

Việc đánh giá chính xác, công bằng, không những có tác dụng động viên, thu hút nhiều cán bộ tham gia, giải quyết được các vấn đề khó khăn, bức xúc đặt ra mà còn giúp cho các đợt thi đua sau đạt kết quả cao hơn. Cán bộ được đánh giá cao cảm thấy được trân trọng và vinh dự, từ đó phát huy được tính tích cực trong công việc được giao. Các cán bộ còn lại cũng thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình cần phải phấn đấu để được ghi nhận trong thời gian tới, từ đó tập thể và cá nhân sẽ định hướng và hành động đúng để đạt được mục đích đề ra. Làm tốt công tác xây dựng các tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua sẽ góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng./.  năm.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Hồng Nhung VP
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 675